Услуги

Правни консултации и съвети при покупко-продажби, дарения и други видове разпореждания с недвижими имоти и вещни права върху тях;
Извършване на проверка относно собствеността и статута на недвижимите имоти;
Изготвяне на всички видове документи, свързани с нотариалната дейност;
Съдействие при разплащане по банков път на продажната цена на недвижимите имоти; 
Устни и писмени правни консултации;
Изготвяне на Брачни договори;
Връчване на нотариални покани;
Изготвяне на констативни протоколи за явяване или неявяване на лица пред нотариуса и констатиране на техните изявления, включително изготвяне на констативни протоколи относно съдържанието на интернет страници и констативни протоколи за проведени общи събрания на търговски дружества;
Съставяне, съхранение и изпълнение на завещания;
Доверително управление на имущество;
Приемане и връщане на предадени за съхранение документи и книжа;
Удостоверяване на подписите, датата и съдържанието на следните документи:

  1. Споразумения между физически или юридически лица
  2. Договори за  делба, наем, заем и др.
  3. Договори за прехвърляне на собственост върху МПС
  4. Записи на заповед и менителници
  5. Разписки за суми
  6. Пълномощни
  7. Декларации
  8. Молби за учредяване и заличаване на ипотеки
  9. Заявления за вписване в Търговски регистър

 Удостоверяване на верността на преписи от документи.

Извършване на нотариални удостоверявания извън нотариалната кантора след предварителна уговорка.